Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá Việt Nam
Thứ 6, ngày 29 tháng 7 năm 2016 - 21:17
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ thiên tài, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lỗi lạc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa mới Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nói riêng là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

 Hồ Chí Minh định nghĩa về văn hóa: Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là những giá trị vật chất và giá trị tinh thần, tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người sản sinh ra nhằm thích ứng nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.

Theo Hồ Chí Minh, nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa có gốc rễ, cội nguồn từ truyền thống văn hóa dân tộc, thể hiện tâm hồn, cốt cách, bản sắc của con người Việt Nam. Nền văn hóa ấy kế thừa truyền thống văn hóa của dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc. Người căn dặn: Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Đồng thời Người yêu cầu phải phát huy hết cốt cách dân tộc, phải lột cho hết tinh thần dân tộc, để cổ vũ đồng bào ta, để giáo dục con cháu ta. Người phê phán mọi biểu hiện tôn sùng văn hóa ngoại. Theo Người, càng thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lê Nin bao nhiêu càng phải coi trọng những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông bấy nhiêu.

Bác Hồ với đại biểu nữ các dân tộc thiểu số Tây Bắc và Việt Bắc.

Người đòi hỏi phải giữ gìn và phát huy những vốn văn hóa quý báu của dân tộc, loại bỏ những yếu tố tiêu cực trong đời sống tinh thần của nhân dân vừa kế thừa những truyền thống tốt đẹp vừa phê phán, loại bỏ các tập tục cổ hủ lạc hậu. Với quan điểm dân tộc hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Để phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa thì văn hóa phải xã hội chủ nghĩa về nội dung và dân tộc về hình thức. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng một mặt, nó kế thừa và phát huy những giá trị trong truyền thống dân tộc, mặt khác tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa mới ở Việt Nam vừa mang những đặc trưng phản ánh cốt cách, bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, vừa bắt nhịp được với hơi thở của cuộc sống hiện đại, phù hợp với trình độ khoa học và trình độ văn minh mà nhân loại đã đạt được.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa không tách rời kinh tế, chính trị, một mặt nó chịu sự chi phối của kinh tế và chính trị, nhưng mặt khác, văn hóa có tác động trở lại to lớn đến kinh tế và chính trị. Người coi văn hóa nghệ thuật cũng là mặt trận, và anh chị em nghệ sỹ là những chiến sỹ trên mặt trận ấy. Người viết: Trong sự nghiệp vĩ đại kháng chiến, kiến quốc của dân tộc ta, văn hóa gánh một phần rất quan trọng. Văn hóa cũng như chính trị, kinh tế và tín ngưỡng, đạo đức đều được phát triển tự do. Ngòi bút của các bạn cũng là những chiến sỹ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Người nói rằng: Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề phải chú ý đến, cũng phải coi trọng ngang nhau: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa.

Hồ Chí Minh cho rằng: Cái văn hóa mới này cần phải có tính khoa học, tính đại chúng, thì mới thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiện đại. Nay nước ta đã được độc lập, tinh thần được giải phóng, cần phải có một nền văn hóa hợp với khoa học và hợp với cả nguyện vọng của nhân dân. Nền văn hóa mới bắt nguồn từ trong nhân dân sẽ luôn luôn tìm tòi những con đường để làm sao có thể kể một cách chân thật hơn, chân thành hơn cho nhân dân nghe về những mối lo âu và suy nghĩ của nhân dân.

Người luôn uốn nắn, phê phán lối nói, lối viết và lối sáng tác xa rời nhân dân, không phù hợp với trình độ và thị hiếu thẩm mỹ của nhân dân. Đồng thời Người đề cao vai trò sáng tạo nghệ thuật của nhân dân. Người thường căn dặn những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật phải đi sâu vào thực tế cuộc sống, hiểu được tâm tư tình cảm, nguyện vọng, thị hiếu của nhân dân để từ đó các sáng tác của mình phục vụ được nhân dân một cách tốt nhất.

Tư tưởng của Người thể hiện rõ quan điểm duy vật, phát triển toàn diện đất nước trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội; vì con người, coi con người vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việt ThanhLượt xem: 10549 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 17
Truy cập: 49.570